Ustroj

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Ustroj

Unutarnji ustroj Fakulteta određen je njegovim Statutom.
Ustrojbene jedinice Fakulteta su:

1. Nastavne ustrojbene jedinice:

  • katedre
  • kabineti
  • nastavne baze  


Katedre i kabineti

Katedre i kabineti  su temeljni ustrojbeni oblik nastavnog rada Fakulteta, čiji broj i nazivi se uređuju pravilnikom o studiju.

Obveza je katedri i kabineta da provode i usklađuju dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu, da se brinu o unapređenju svih oblika nastavne djelatnosti, o izboru i napredovanju kadrova koji sudjeluju u nastavi i svim drugim pitanjima važnim za efikasno odvijanje nastave.

Katedra mora imati najmanje dva nastavnika u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju, a od toga najmanje jedan u znanstveno nastavnom zvanju docenta ili više. Katedru i kabinet čine svi nastavnici, znanstvenici i suradnici koji izvode nastavu, odnosno sudjeluju u izvođenju nastave iz istog ili srodnog predmeta, te predstavnik studenata godine u kojoj se izvode predmeti katedre.Na čelu katedre je pročelnik, koji ravna nastavnim i stručnim radom katedre, a za svoj rad odgovoran je katedri, Fakultetskom vijeću i dekanu.

Kabinet mora imati najmanje dva nastavnika u nastavnom zvanju. Kada nastavnici kabineta ispune uvjete iz ovog članka Fakultetsko vijeće Fakulteta donosi odluku o prevođenju kabineta u katedru.

Nastavne baze

Nastava dijela ili cijeloga predmeta može se povjeriti i izvoditi u zdravstvenim ustanovama koje imaju kadrovske, prostorne i tehničke mogućnosti.
Međusobna prava i obveze u izvođenju nastave u zdravstvenim ustanovama iz prethodnoga stavka uređuju se ugovorom između Fakulteta i zdravstvene ustanove.Pravilnikom o studiju detaljno se utvrđuju uvjeti i način izvođenja nastave, kao i međusobna prava i obveze Fakulteta i njene nastavne baze

2. Znanstvene ustrojbene jedinice:

  • laboratoriji


Laboratoriji se ustrojavaju u znanstveno nastavnim ustrojbenim jedinicama Fakulteta pod uvjetom da imaju specifični znanstveni program i međunarodni ugled, posebnu srodnost djelatnog procesa te da se njihovim ustrojavanjem postižu bolji djelatni učinci.

3. Stručno - administrativna ustrojbena jedinica Dekanat

4. Knjižnica