Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije

Program školovanja je izrađen na osnovu slijedećih temeljnih načela

- Bolonjska deklaracija 3 + 2
- Cilj 18 WHO – razvoj ljudskih resursa u zdravstvu do 2010 godine
- Zdravstvo  za sve u 21. stoljeću WHO

Opis zvanja i poslova

Fizioterapeut (fizikalni terapeut  kako ga se naziva u nekim zemljama)   zdravstveni je stručnjak koji radi s osobama svih dobi kako bi održao i poticao zdravlje i kako bi nadomjestio funkcije i samostalnost (WCPT, 1995.) kada pojedinci imaju probleme izazvane tjelesnim, psihološkim i drugim poremećajima, onesposobljenost koja proizlazi iz tih poremećaja ili hendikep (Svjetska zdravstvena organizacija, 1980.).
Fizioterapeut je u sklopu svoje struke osposobljen za sudjelovanje u postupku procjene bolesnika te djelovanje u terapiji kao i područjima prevencije i evaluacije. On ima etičku i legalnu odgovornost prikupiti obavijesti potrebne za planiranje i provedbu uspješna tretmana (Kanadsko udruženje fizioterapeuta, 1986.).
Fizioterapeut osigurava usluge u privatnom i javnom sektoru, u ambulantnim službama, bolnicama, rehabilitacijskim središtima, ustanovama socijalne skrbi, klinikama, vrtićima, školama, športsko-rekreacijskim centrima, radnim organizacijama i u samom domu korisnika.

Fizioterapeut je uključen u programe otkrivanja i prevencije putem:

- istraživanja uzroka poremećaja kretanja, naročito rizičnih skupina populacije,
- organizacija i savjetovanja o aktivnostima bolesnika (npr. u postkirurškoj, postkoronarnoj fazi i sl.),
- savjetovanja u  izradi programa rekreacije, športa,
- savjetovanja u izradi programa za djelatnike u industriji, poljoprivredi, zanimanjima koja iziskuju velika statička opterećenja.

Fizioterapeut procjenjuje korisnike, tj.:

- provodi dijagnostičke postupke za koje ima potrebna znanja i vještine i koje priznaje njegova profesija,
- provodi specifičnu  fizioterapijsku procjenu korisnika u cilju što kvalitetnije dijagnostike.

Na temelju procjene, a u skladu s dijagnozom i ostalim relevantnim podacima fizioterapeut planira i usavršava terapijski program. Pri tome terapeut primjenjuje različite fizikalne tehnike:
- odabrane terapijske vježbe,
- posebne manualne tehnike mobilizacije, facilitacije i dr.,
- fizikalna sredstva.

Izbor fizikalnih tehnika ovisit će  o:                                                                      
- poznavanju kineziologije,
- poznavanju patofizioloških mehanizama koji uzrokuju poremećaj kretanja,
- poznavanju svake terapijske procedure,
- poznavanju učinaka tretmana, kao i
- o sposobnosti interpretacije rezultata tretmana.

Svojim komunikacijskim vještinama i poznavanjem psiholoških čimbenika  fizioterapeut pomaže u  razvijanju pozitivnih odnosa s bolesnikom i njegovom obitelji u cilju smanjenja tjeskobe i izgradnje motivacije neophodne u terapijskom procesu.  Na isti način sposoban je komunicirati sa članovima različitih zdravstvenih, terapijskih, rehabilitacijskih, socijalnih i odgojnih timova što pospješuje ostvarenje terapijskih ciljeva.

Fizioterapeut također sudjeluje u istraživanjima, obrazovanju (studenata na dodiplomskoj nastavi, drugih stručnjaka u zdravstvenim i drugim ustanovama), može biti  uključen kao savjetnik u nastavi, zdravstvenim i socijalnim ustanovama koje se bave provođenjem zdravstvene zaštite, a pridonosi i učinkovitoj organizaciji fizioterapijske djelatnosti sudjelujući u planiranju organizacije rada.

Fizioterapeut radi prema etičkim i stručnim načelima zdravstvenog djelatnika, u skladu s Kodeksom etike  nacionalne udruge fizioterapeuta i utvrđenim standardima fizioterapijske prakse. Fizioterapeut poštuje temeljna prava i dostojanstvo svakog pojedinca, pridržava se zakona i pravila fizioterapijske prakse, radi pošteno, stručno i dosljedno, te pruža usluge koje kakvoćom odgovaraju zakonom propisanim normama.

Fizioterapeut ima pravo:

- na vrijeme obavijestiti korisnika ili njegova skrbnika o postignuću ciljeva te prekinuti,
- nastaviti ili mijenjati terapiju u suradnji s liječnikom specijalistom,
- odbiti tretirati  korisnika kada njegova medicinska dijagnoza ili kliničko stanje upućuje na kontraindiciranost primjene fizioterapijskih postupaka,
- kada dijagnoza nije jasna ili željeni terapijski program nadilazi mogućnosti terapeuta,
- obavijestiti korisnika ili njegova skrbnika i pomoći uputiti ga kvalificiranoj osobi.

Fizioterapeut uz sva prava koja ima, mora biti svjestan i ograničenja u području svog djelovanja. Tako nije ovlašten za provođenje specifičnih terapijskih i dijagnostičkih postupaka koji zahtijevaju dodatnu edukaciju.

Ciljevi obrazovanja

Fizioterapeut se kroz svoje obrazovanje osposobljava za: procjenu statusa korisnika i potrebe za fizioterapeutskim tretmanom, provođenje kineziometrijskih i drugih mjerenja u svrhu dijagnosticiranja funkcije lokomotornog sustava, planiranje i programiranje fizioterapeutskih postupaka, primjenu posebnih fizioterapeutskih postupaka sukladno potrebama korisnika, evaluaciju učinaka tretmana, sudjelovanje u obrazovanju fizioterapeuta i ostalih zdravstvenih djelatnika, sudjelovanje u istraživanjima u području fizioterapije, osposobljavanje za timski rad, osobito za transdisciplinarni model u rješavanju problema korisnika, kontinuiranu vlastitu edukaciju, kao i  rad na unapređenju struke.

Nastavni program trebao bi pomoći budućim fizioterapeutima:

- u stjecanju humanističkog i cjelovitog pristupa osobi koja je u tretmanu fizioterapije,
- u postizanju osjetljivosti na individualne potrebe i želje korisnika,
- u djelovanju prema utvrđenim ili uočenim potrebama,
- u stjecanju vještina,
- u temeljenju prakse na znanju,
- u razvijanju kritičkog mišljenja, kao i
- u podstjecanju zanimanja za trajnim profesionalnim usavršavanjem.

Studijski programi fizioterapije imaju za cilj teoretski i praktično obrazovati studente za samostalan rad pri zdravstvenim ustanovama.

Studijski programi pružaju uvid u koncepte fizioterapije, uz naglasak na cjelovit pristup u provedbi fizioterapije.
Nastavni programi studija fizioterapije pružaju mogućnost usvajanja znanja i vještina vezanih uz procjenu stanja, postavljanje ciljeva te izradu programa sukladno dobi, potrebama i disfunkcijama osobe kojoj je potrebna fizioterapija. Studijski programi koncepcijski daju mogućnost uključivanja u timski proces zdravstvene zaštite, skrbi i rehabilitacije.