1. godina fizioterapije

Glavni izbornik

Kontakt

Sveučilište u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija

Bijeli Brijeg bb
88000 - Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 36 337 050
Fax: +387 36 337 051

fzs@sve-mo.ba
 

1. godina fizioterapije


R.BR. KOLEGIJ I. SEMESTAR II. SEMESTAR ECTS
    P S V P S V  
FIZIOTERAPIJA 
1. Klinička kineziologija       30 20 75 6
2. Osnove motoričkih transformacija I i II 30         60 4
3. Uvod u fizioterapiju       30 15 30 4
4. Fizioterapijska procjena       30 15 45 3
5. Osnove zdravstvene njege       15   15 2
6. Klinička praksa I.     80       2
7. Klinička praksa II.           165 3
                                            BAZIČNE ZNANOSTI
8. Anatomija i histologija 60   60       6
9. Biomehanika 30 15 30       2,5
10. Fizika 40   30       3
11. Fiziologija 30   15       3
12. Patofiziologija 30   15       3
13. Patologija       30   15 3
14. Prva pomoć i praktična kirurgija       15   25 2
DRUŠTVENE ZNANOSTI
15. Komunikacijske vještine       15 30   2
16. Zdravstvena psihologija 30 10 15       2
17. Higijena i socijalna medicina 30 15 15       2
18. Informatika 30   30       2,5
19. Engleski jezik I.   40         2
                 
20. Ljetna klinička praksa I           225 3
UKUPNO 310 80 290 165 80 655 60
680 800